สาส์นจากประธานกรรมการ


              ปี 2559 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยโดยภาพรวม สา หรับกลุ่มรถยนต์มียอดปริมาณการผลิต ขยายตัวขึ้นจากปีก่อน ปริมาณการจาหน่ายในประเทศและส่งออก มีอัตราการขยายตัวที่ชะลอตัวลดลง สาหรับรถจักรยานยนต์ ปริมาณ
การผลิต และจา หน่ายในประเทศ มีอัตราการขยายตัวดีขึ้นจากปี ก่อน แต่ปริมาณการส่งออกลดลง ซึ่งโดยภาพรวมของ
สภาวะเศรษฐกิจกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัท โดยในปี 2560
อุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลให้การสนับสนุน และมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้ค่าย
รถยนต์ชั้นนา ของโลกขยายกา ลังการผลิตในประเทศ ซึ่งประเทศไทยมีขีดความสามารถในการผลิต และประกอบ
รถยนต์เป็นอันดับต้นของภูมิภาคอาเซียน และมีศักยภาพการผลิตที่ได้คุณภาพ สามารถส่งออกไปยังตลาดยุโรปได้ โดย
คาดการณ์ว่าแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตน่าจะมียอดการผลิตเพื่อส่งออกที่เติบโตขึ้น
 
              ภาพรวมปี 2559 บริษัทมีผลการดา เนินที่ดีขึ้น โดยผลการดา เนินงานจา แนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมมีอัตราการ
เติบโตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะจากกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ ซึ่งมีฐานลูกค้าอยู่ใน
ประเทศและต่างประเทศ การเติบโตที่ดีขึ้นอันเนื่องมาจากบริษัทสามารถผลิตชิ้นงานโลหะเที่ยงตรงสูงได้หลากหลาย
รูปแบบและมีคุณภาพให้เป็นไปตามที่ลูกค้ากา หนด ซึ่งเกิดจากการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตอย่างต่อเนื่อง การนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตชิ้นงาน ตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิต จนถึงขั้นตอนการตรวจสอบ และบริษัท
สามารถนาส่งชิ้นงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ทันต่อเวลา ในด้านภาพรวมผลการดาเนินงานของกลุ่มบริษัทได้รับ
โอกาสทางธุรกิจ โดยบริษัทย่อยได้ไปลงทุนในบริษัทธุรกิจผลิตและจา หน่ายดิบ ซึ่งมีพื้นที่บ่อเก็บน้า ตั้งอยู่บริเวณ
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็ นพื้นที่เมืองอุตสาหกรรม และนอกจากนั้นบริษัทย่อยยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่ปรึกษาและ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก อาทิเช่น ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ปรึกษา
โรงไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม เป็ นต้น โดยได้เริ่มดา เนินธุรกิจแล้วในปี 2559 ทั้งนี้เป็ นโอกาสธุรกิจ และเป็ นการ
กระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นๆ
 
              ในด้านการดาเนินงานอื่นๆ คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้รณรงค์สนับสนุนให้เกิดโครงการด้านการ
ประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยในการทางาน การใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า รวมถึงสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะนา ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทยังคงยึดหลักแนวคิดที่ว่า โรงงาน เป็นได้มากกว่าที่ทา
มาหากิน แต่ยังเป็นที่บ่มเพาะ “คน” ให้เป็น “คนดี” เป็นคนดีด้วยการกระทา มิใช่เพียงเข้าใจและตระหนักรู้ รวมถึงยัง
ดา เนินตามปณิธานสูงสุดของบริษัท คือ “มุ่งสร้างคนดี แทนคุณแผ่นดิน” (วินัย สามัคคี เสียสละ คุณธรรม กตัญญู) โดย
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพนักงาน
 
              ในปี 2560 แนวโน้มการดา เนินงานของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการชิ้นส่วนโลหะเที่ยงตรงสูงที่
ผลิตชิ้นงานได้ตรงตามมาตรฐานและได้คุณภาพตามที่ลูกค้ากา หนด และมุ่งมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศ และ
ต่างประเทศให้เพิ่มขึ้น รวมถึงขยายการดา เนินงานไปยังกลุ่มธุรกิจอื่นที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ลงทุน
 
              ผมในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ที่ให้การสนับสนุนบริษัท
ทุกด้านด้วยดีเสมอ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร พนักงานทุกท่านที่มุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานด้วยดีเสมอ เพื่อ
ช่วยกันพัฒนาและสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง ผมขอให้คา มั่นว่าจะ ยึดหลักคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ
ความโปร่งใสในการดา เนินธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติตามหลักการกา กับดูแลกิจการที่ดีตลอดไป

                                                                                                                                                   

                                                                ( นายมนู  เลียวไพโรจน์ )

                                                                 ประธานกรรมการบริษัท

                                                                    9  มีนาคม   2560