ประวัติความเป็นมา


            บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัท หรือ “APCS”)  เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ ธันวาคม 2537 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538  

                เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

              ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 4 แห่ง  ได้แก่  1) บริษัท  เอทู เทคโนโลยี จำกัด 2) บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด 3) บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (ถือหุ้นโดยบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด  ในสัดส่วนร้อยละ 53.33)  และ  4) บริษัท เอพีซีเอส เทคโนโลยี จำกัด

                ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ