ประวัติความเป็นมา


            บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท หรือ “APCS”)  เดิมชื่อ บริษัท อีสเทิร์น เอเซีย พรีซิชั่น ออโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538  

                เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554

              ปัจจุบัน บริษัทมีบริษัทย่อยจำนวน 3 บริษัท  ได้แก่  1) บริษัท  เอทู เทคโนโลยี จำกัด 2) บริษัท พีทู พรีซิชั่น จำกัด และ 3) บริษัท ชลกิจสากล จำกัด โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 53.33

                ปัจจุบันดำเนินธุรกิจหลัก คือ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง (High Precision Machining & Cold Forging) สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมกล้องถ่ายภาพ