การประชุมผู้ถือหุ้น


 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (upload 29/09/60)
 • ☞ แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (upload 29/09/60)
 • ☞ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (upload 29/09/60)
 • ☞ แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (Upload 29/9/60)
 • ☞ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (upload 29/9/60)
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Upload on 5/5/2017)
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (upload on 22/03/2017)
 • ☞ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
 • ☞ เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2559
 • ☞ เอกสารแนบ 4 ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 • ☞ เอกสารแนบ 5 คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • ☞ เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 • ☞ เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • ☞ เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • ☞ เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • ☞ เอกสารแนบ 10 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ☞ เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (upload 29/09/59)
 • ☞ แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (upload 29/09/59)
 • ☞ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (upload 29/09/59)
 • ☞ แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (Upload 29/9/59)
 • ☞ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (upload 29/9/59)
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (Upload on 6/5/2016)
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559
 • ☞ รายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิ์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน
 • ☞ กำหนดการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และสถานที่นัดพบ
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (upload on 22/03/2016)
 • ☞ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 • ☞ เอกสารแนบ 3 รายงานประจำปี 2558
 • ☞ เอกสารแนบ 4 สารสนเทศการลงทุนของบริษัทย่อยในบริษัทอื่น
 • ☞ เอกสารแนบ 5 ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 • ☞ เอกสารแนบ 6 คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • ☞ เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 • ☞ เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • ☞ เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • ☞ เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • ☞ เอกสารแนบ 11 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ☞ เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่ประชุม
 • ☞ เอกสารแนบ 13 แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2558 เป็นรูปเล่ม
 • ☞ เอกสารแนบ 14 แบบฟอร์มการลงทะเบียนเยี่ยมชมโรงงาน
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ☞ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2558
 • ☞ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง 1/2558
 • ☞ เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)
 • ☞ เอกสารแนบ 4 คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • ☞ เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 • ☞ เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • ☞ เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • ☞ เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • ☞ เอกสารแนบ 9 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ☞ เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่ประชุม
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ เอกสารแนบ 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 • ☞ เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557
 • ☞ เอกสารแนบ 4 ประวัติผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 • ☞ เอกสารแนบ 5 คำชี้แจง เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
 • ☞ เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
 • ☞ เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
 • ☞ เอกสารแนบ 8 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 • ☞ เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
 • ☞ เอกสารแนบ 10 รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 • ☞ เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่ประชุม
 • ------------------------------------------------------------------------------------------
 • หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ แบบขอเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ แบบขอเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ แบบประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
 • ☞ หนังสือยินยอมให้เสนอชื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558